Divizarea Teatrului de Nord din Satu Mare a revenit din noul în spațiul public, de data aceasta la modul cât se poate de serios. Consilierii UDMR au inițiat un proiect de hotărâre prin care solicită separarea secției maghiare de cea română, iar Consiliul local Satu Mare a supus dezbaterii publice divizarea parțială a Teatrului de Nord și înființarea Teatrului „Harag Gyorgy” Szinhaz Satu Mare. Orice persoană interesată poate să depună, în scris, propuneri, sugestii sau opinii la acest proiect, la Registratura Primăriei Satu Mare, P-ţa 25 Octombrie nr.1.

 

Subiectul este unul controversat, ce a stârnit numeroase reacții mai ales din partea actorilor secției române, care nu văd utilă această separare, ba dimpotrivă, consideră că s-ar complica lucrurile.

Nici directorul instituției, Vasile Țăranu, nici directorul executiv Adriana Boca Vaida, nici actorul Carol Erdoş și nici regizorul Andrei Mihalache nu văd oportună această separare.

Argumente pro separere nu se prea găsesc, în schimb împotriva separării sunt foarte multe. Dacă vor exista două instituții separate juridic, cine va administra clădirea Teatrului de Nord? Cum se va face separarea bunurilor comune? Cum va fi împărțit personalul tehnic?

Propunerea de divizare a venit din partea grupului de consilieri UDMR Satu Mare, având în vedere următoarele considerente:
– pentru susţinerea iniţiativei publice în vederea diversificării şi dezvoltării artelor spectacolului,
– necesitatea păstrării identităţii culturale naţionale şi prin artele spectacolului în scopul asigurării unui cadru funcţional şi eficient de furnizare a serviciilor publice de cultură, în funcţie de necesităţile şi specificul cultural al publicului sătmărean
– beneficiul unui climat de colaborare în cadrul unei instituţii proprii ce se bazează pe un sprijin comunitar pentru instituţia care deserveşte un public ţintă
– necesitatea transparentizării bugetului de venituri şi cheltuieli dintre trupele care realizează spectacole pentru public ţintă diferit
– o mai bună promovare a actului artistic, o mai bună vizibilitate la nivel naţional şi internaţional, o coordonare şi armonizare a ofertei de spectacole pentru toate segmentele de public
– creşterea eficienţei personalului din instituţie
– furnizare a serviciilor publice de cultură în funcţie de necesităţile şi specificul cultural al publicului sătmărean

Instituţia Teatrului de Nord Satu Mare funcţionează de 45 de ani cu două trupe (secţii). Secţia română a teatrului şi secţia maghiară (Trupa Harag György). Cele două secţii funcţionează cu gestionare administrativă şi economică comună (ateliere, contabilitate, director general, director administrativ), dar cu management artistic propriu (director artistic, consiliu artistic). 
Managementul comun încearcă să compatibilizeze şi să coordoneze concepţiile artistice şi profesionale diferite, dar şi cele la nivelul politicii de programe ale celor două trupe.
În cadrul instituţiei Teatrului de Nord s-a produs deja individualizarea strategiilor culturale şi profesionale, precum şi individualizarea conducerii artistice. Cele două trupe au directori artistici şi consilii artistice proprii care determină profilul trupelor, obiectivele profesionale, strategiile, precum şi problemele cu privire la politica de program, la comunicarea internă, la programul de lucru şi PR. Punctele profesionale forte şi aşteptările publicului sunt diferite.

Hotărârea supusă dezbaterii publice este următoarea:


HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă reorganizarea prin divizarea parţială a Teatrului de Nord Satu Mare instituţie publică de cultură (spectacole, repertoriu) subordonată Consiliului local Satu Mare

Art.2. Se aprobă înfiinţarea Teatrul ,, Harag György ” Színház Satu Mare, instituţie publică de cultură (spectacole ,repertoriu) subordonată Consiliului local Satu Mare cu personalitate juridică proprie, având sediul în localitatea Satu Mare, strada Horea 3-5

Art.3. Înfiinţarea Teatrului ,,Harag György” Színház Satu Mare este rezultatul reorganizării prin divizare parţială a instituţiei de cultură aflată în subordinea Consiliului local – Teatrul de Nord Satu Mare, care va păstra in continuare personalitatea juridică

Art.4. Se aprobă modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Teatrului de Nord Satu Mare, instituţie publică de cultură (spectacole, repertoriu) subordonată Consiliului local Satu Mare conform anexa 1 si anexa 2.

Art.5. Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului ,, Harag György” Színház Satu Mare, instituţie publică de cultură (spectacole, repertoriu) subordonată Consiliului local Satu Mare ,conform anexa 3 si anexa 4.

Art.6. Se numeşte domnul Stier Péter în funcţia de Director General – Manager interimar la Teatrul ,, Harag György ” Színház Satu Mare, până la ocuparea postului prin concurs.
Art.7. Directorul General-interimar are obligaţia de a face toate demersurile necesare dobândirii personalităţii juridice de către instituţia pe care urmează a o conduce.

Art.8 Bunurile imobile reprezentând construcţii şi teren, în care îşi desfăşoară activitatea instituţiile de cultură de la art.1 şi art. 2 se află in proprietatea Municipiului Satu Mare , şi se dau în administrare comună celor două instituţii publice aflate în subordinea Consiliului Local Satu Mare.

Art.9. Împărţirea patrimoniului , precum si ale drepturilor,obligaţiilor, a contractelor aflate in derulare care sunt legate de activitatea celor două instituţii vor fi realizate conform protocoalelor încheiate,sub conducerea unei comisii de predare-primire,comisie numită prin dispoziţia Primarului.

Art.10. Transferul salariaţilor se va face cu respectarea prevederilor art. 173 – 174 din Legea nr 53 din 2003 – Codul muncii, republicată, în baza protocoalelor încheiate între instituţii.

Art.11. Începând din data de 01.07.2015 angajatorul cedent-Teatrul de Nord Satu Mare – urmează să transfere posturile către angajatorul cesionar-Teatrul “Harag György” Szinház Satu-Mare. Salariaţii îşi menţin toate drepturile şi obligaţiile izvorâte din contractual individual de muncă aplicabil la data transferului, până la data rezilierii sau expirării acestora.

Art.12. Toate spaţiile pentru activităţile artistice şi cele conexe (depozite, ateliere,etc) , vor fi în folosinţă comună. Cheltuielile cu utilităţile vor fi suportate în mod egal.

Art.13. Finanţarea instituţiilor de cultură de la art.1 si art.2 se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul local.

Art.14. Finanţarea cheltuielilor de personal se va face proporţional cu fondul de salarii a celor două instituţii, finanţarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii se va face in mod egal.

Art.15. Veniturile proprii încasate pînă la data divizării se împart proporţional în funcţie de trupele artistice care le-au realizat. Restul veniturilor vor fi împărţite în mod egal.

Art.16 .După reorganizare fiecare instituţie va întocmi un nou Regulament de Organizare şi Funcţionare care va fi supus aprobării de către Consiliul Local Satu Mare.

Art.17. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului dr. Coica Costel Dorel, serviciul de specialitate şi Direcţia economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

Art.18. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Satu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului Satu Mare, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare,Direcţiei Finanţelor Publice Satu Mare precum şi celor două instituţii în cauză.
INŢIATOR PROIECT
Grupul de consilieri UDMR

Detalii mai multe privind acest proiect de hotărâre, rapoartele de specialitate ale serviciilor de cutură și juridic din cadrul Primăriei Satu Mare pot fi consultate pe site-ul primăriei.