Neregulile, nemulțumirile și scan­dalurile iscate de ,,custodele” ariei protejate ,,Râul Tur Societatea Carpatină Ardeleană”, sperăm că a luat sfârșit. Cu apariția OUG nr. 75 din 19 iulie 2018, activitatea acestei ,,faimoase” societăți non-profit, adică un ONG reînființat sub pretext ecologic, pe filieră politică, s-a terminat.
Spun asta pentru că cele scrise în contractul de custodie prevăzut în anexa nr. 8 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.447/2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, la art. 8 „încetarea contractului de custodie“, la litera e) s-au anulat. Aici este prevăzut că acesta încetează de drept „în cazul în care prin modificarea legislaţiei specifice se va impune o altă modalitate de administrare“.
Cine este această Societate Carpatină Ardeleană -Erdelyi Karpat Egyesulet (EKE)?
Societatea, o asociație non-profit, neguvernamentală, a fost fondată în 1891 la Cluj.
Scopul acestei asociații a fost protecția mediului natural și antropic, practicarea și popularizarea drumeției și ecoturismului în general, cunoașterea, popularizarea și protecția valorilor culturale și etnografice. După o pauză de 50 de ani (1948-1989), în 1991 a fost reînființată având 18 filiale în diferite orașe din Transilvania. În anul 2001, datorită creșterii volumului de activități și în scopul dezvoltării pe termen lung, societatea a devenit persoană juridică independentă de administrația de la Cluj, cu numele ,,Societatea Carpatină Ardeleană-Satu Mare, Erdelyi Karpat Egyesulet-Szatmarnemeti”.
Cu ce rezultate se poate lăuda acest ,,vătaf” al rezervației Râul Tur?
Spicuim din site-ul societății: ,,Am reușit vindecarea și repatrierea a 48! de păsări răpitoare, început în 1998 (cam 2 pe an, dar cine îi poate controla?). Lauda mincinoasă continuă cu sloganul: ,,În 1994 filiala sătmăreană a fost înființată de un grup mic, dar entuziast de iubitori ai naturii cu misiunea: ,,Societate sănătoasă într-un mediu sănătos”. De atunci numărul membrilor este în continuă creștere, iar activitatea se diversifică datorită și unor ,,membrii-specialiști” în științele naturale și tehnice”. Și minciuna continuă: ,,În scopul aprofundării cunoștințelor de mediu, organizăm în mod regulat, excursii pentru membrii și simpatizanți. Avem programe specifice pentru vârstnici și familiile cu copii mici. În acest scop am cumpărat un teren cu livadă, vie și căsuță la Viile Livezii, asigurând gratuit și ușor accesibil recreerea”.
Aceste cuvinte frumoase, slogane, laude etc., sunt foarte mari minciuni!
Da, societatea s-a instalat în Viile Livezii cu „căsuță cu teren și livadă, vie” (aș vrea și eu o asemenea proprietate).
Și argumentez, având în vedere că noi ziar, am fost invitați să mergem să-i vizităm pentru a găsi o justi­ficare a fondurilor, chiar și euro­pene, (la „a doua strigare, întrucât la prima in­vi­tație nu a răspuns pe lângă cea în limba maghiară, nunai redacția noastră):
Așadar, am fost noi (PSM, un site, și o publicație maghiară) îm­barcați în două mașini ai societății și duși la Turulung Vii (adică Viile Livezii), unde într-o zi destul de mohorâtă din septembrie, am stat în mașini până când reprezentantul societății a reușit să-i trezesască pe cei ,,cazați” aici și care nu erau de fel vârstnici sau familli cu copii. Și după ce s-au risipit aburii de alccol ne-am luat tălpășița într-o ploaie măruntă și drum plin de țânțari spre locația unde ,,vrajnicii ecologiști” își desfășurau activitatea. Aici într-o poiană cu câteva corturi, pe la ora prânzului acești ecologiști abia se trezeau. Am crezut că doar au stat la pândă până târziu, însă când am văzut lăzile de bere din cortul principal și văzând sosirea unui autoturism de teren cu ,,marfă proaspătă”, mi-am schimbat părerea (noi presa am venit pe jos, nu-i așa ca să facem ecoturism). Nu vreau să intru în amănunte despre ce ni s-au prezentat aici despre munca lor, doresc să menționez doar că după același drum infernal de întoarcere am fost duși la Turulung la un complex pescăresct să luăm masa împreună cu un grup de vreo ,,40 de pensionari veniți tocmai din…Scoția! Că doar sunt așa zișii sponzori nu-i așa? Culmea este că acest custode, care a băgat spaima în zona râului Tur, acceptă mita și susține un srl piscicol mărunt (chiar în mijlocul ariei protejate) și dorește să distrugă un complex piscicol realizat cu fonduri europeene în valoare de 5 milioane de euro de la Adrian!
Încă din anul 2014 Piața Sătmăreană, a semnalat prin edițiile din 21 și 28 februarie, activitatea de loc normală și morală a acestei fundații în ceea ce privește administrarea în suprafață de 20.521 de hectare a spațiului protejat, unde Rezervația Complexă Râul Tur, are 6212 hectare și unde această filială a obținut custodia nr.0007/22.02.2010 ca urmare a convenției încheiată cu Ministerul Mediului și Pădurilor, unde întâmplător sau nu, în fruntea ministerului se afla atunci controversatul politician UDMR Laszlo Borbely, și la care s-au adăugat și alte facilități acordate de faimosul ,,guvern zero Ciolos”.
Ce schimbări aduce OUG nr. 75 din 19 iulie 2018?
Această ordonanță de guvern, aduce în sfârșit un aer poaspăt, o reglementară precisă, o întoarcere la normalitate, punând capăt abuzurilor ong-urilor sprijinite din străinătate, care s-au dovedit ostile statului Român. Prin această ordonanță
dezastrul economic, social, coșmarul populației din zona ,,Zona Protejată Natura 2000-râul Tur” provocat de custodele Societatea Carpatină Ardeleană Satu Mare sperăm că va lua sfârșit.
Ce spune ordonanța?
Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru întărirea capacităţii instituţionale a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, pentru a putea face faţă cerinţelor ce se impun pentru soluţionarea problemelor multiple privind protecţia mediului în domeniul poluării, în vederea eficientizării emiterii actelor de reglementare, ţinând cont de faptul că datorită întreţinerii şi amplificării fenomenului birocratic se impune găsirea unor soluţii de eficientizare a activităţii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului prin simplificarea circuitului decizional şi prin dispunerea cu celeritate a activităţii de emitere a actelor de reglementare, ţinând cont că numărul instalaţiilor industriale inventariate în baza prevederilor Directivei 2010/ 75/ UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile indus­triale (prevenirea şi controlul integrat al poluării) (reformare) este mare, având o tendinţă crescătoare comparativ cu anii precedenţi, întreruperea funcţionării unui număr semnificativ de instalaţii pe motivul lipsei deţinerii unei autorizaţii de mediu/autorizaţii integrate de mediu ar avea un impact negativ atât asupra rezultatelor economice, cât şi asupra forţei de muncă, având în vedere că se constată aplicarea neunitară a legislaţiei pentru protecţia mediului în ceea ce priveşte emiterea actelor de reglementare, unele acte normative care transpun prevederi europene şi care au fost emise în baza vechilor reglementări putând fi considerate caduce, fapt care poate genera efecte negative asupra angajamentelor asumate de România faţă de Comisia Europeană… Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, creează cadrul unitar şi general prin care se statuează principiile care guvernează întreaga activitate de protecţie a mediului, luînd în considerare faptul că pentru garantarea consistenţei procesului de autorizare trebuie să fie asigurate unitatea decizională în toate etapele şi pe toate nivelele, precum şi asumarea de către toţi factorii implicaţi a aceluiaşi sistem pentru atingerea obiectivelor de mediu şi dezvoltare durabilă.
În prezent, ariile naturale protejate care nu necesită structuri de administrare sunt atribuite în custodie unor entităţi, precum organizaţii nonguvernamentale, societăţi, instituţii de învăţământ – cercetare etc., conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.447/2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate. Astfel, ariile naturale protejate sunt gestionate în mod neunitar de către acestea, apărând astfel proiecte blocate, avize eliberate cu întârziere, avize neconforme cu legislaţia în vigoare, interpretări excesive şi neunitare ale legislaţiei.
Având în vedere situaţia extraordinară creată prin blocajele care au rezultat dintr-o legislaţie neadaptată şi care necesită îmbunătăţiri şi actualizări, precum şi urgenţa care reclamă adoptarea măsurilor propuse necesare deblocării proiectelor de infrastructură care întâmpină dificultăţi în derulare, precum şi a proiectelor aprobate şi care sunt în imposibilitatea demarării din cauza dificultăţilor în obţinerea avizelor, luând în considerare că majoritatea termenelor de realizare a proiectelor de infrastructură sunt blocate din cauza amânării sau prelungirii nejustificate a emiterii avizului de către custozii actuali, inclusiv a neemiterii avizului în cadrul procesului de obţinere a actului de regle­mentare, de comunicare şi cooperare cu custozii actuali, a lipsei de obligativitate de transmitere a informaţiilor privind situaţia din teren, justifică modificarea legislativă în sensul preluării atribuţiilor custozilor de către Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate.
Astfel, în vederea eficientizării realizării proiectelor de infrastructură este necesară preluarea custodiei ariilor naturale protejate care necesită custode de către Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, în vederea unei administrări unitare a acestor arii naturale protejate şi a realizării proiectelor de infrastructură cu finanţare europeană în cadrul financiar 2014-2020.
Luând în considerare necesitatea stabilirii unui cadru comun privind luarea deciziilor la nivel interinstituţional între reprezentanţii ministerelor şi cei ai Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, care să urmărească integrarea măsurilor de conservare din faza de proiectare şi identificarea alternativelor şi selectarea optimă a acestora, pentru evitarea blocării proiectelor de infrastructură, ţinând cont de faptul că datorită întreţinerii şi amplificării fenomenului birocratic se impune găsirea unor soluţii de eficientizare a activităţii Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate prin simplificarea circuitului decizional şi prin dispunerea cu celeritate a activităţii de emitere a avizelor, având în vedere că neimplementarea în regim de urgenţă a schimbărilor legislative propuse generează consecinţe negative asupra finanţărilor europene şi implicit asupra economiei, precum:- neîndeplinirea de către operatorii economici români a obligaţiilor contractuale, ce poate avea ca efecte negative restrângerea activităţii cu consecinţe asupra angajaţilor ca urmare a reducerii numă­rului de salariaţi, ce poate de­ter­mina o migrare a forţei de muncă peste graniţe;-pierderile pe care le pot suporta operatorii economici ca urmare a imposibilităţii transportului mărfurilor între regiunile de dezvoltare ale României;-consecinţe negative asupra sigu­ran­­ţei transportului rutier – accidente soldate cu pierderi de vieţi omeneşti;-timpul îndelungat pentru deplasarea între regiunile României care împiedică dezvoltarea turismului,întrucât blocajele în implementarea investiţiilor în construcţii au impact negativ asupra întregii economii naţionale, având în vedere impactul negativ al neimplementării măsurilor mai sus menţionate asupra bugetului de stat şi implicit asupra cetăţenilor,administrarea ariilor naturale protejate din reţeaua Natura 2000.
Astfel, este necesară preluarea custodiei ariilor naturale protejate care necesită custode de către Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, în vederea unei administrări unitare a acestor arii naturale protejate.
În concluzie, în vederea eficientizării realizării proiectelor de infrastructură, toate ariile protejate aflate în custodia acestor ong-uri, sunt preluate de Agenția Națională pentru arii protejate, în vederea unei administrări unitare a acestori arii naturale protejate. Limitele ariilor protejate, în sensul unei precizii mai bune se vor face în baza unui studiu științific, cu avizul consiliului stiin­țific, cu aprobarea autorității pu­blice centrale pentru protecția me­diului și stabilirea limitelor și modificarea lor se vor face prin hotărîre de guvern la propunerea Agenției Naționale pentru Arii Protejate, în baza unui studiu științific cu avizul Academiei Române și cu aprobarea autorității publice centrale pentru protecția mediului.

N. R.
Dacă s-a schimbat în sfârșit aceea ordonanță rușinoasă, păguboasă, imorală, anti românească, în urma căreia teritorii vaste din România au ajuns să fie gestionate de ong-uri dubioase, finanțate culmea și de statul Român și care cu ajutor din afară, ostil României, a ajuns să ,,cotropească” cele mai frumoase ținuturi din țară și cu ajutorul funcționarilor din domeniu, care nu au fost străini de aceste mașinațiuni și care fiind și acum în funcție, culmea, vor trebui să pună în aplicare hotărârâle ordonanței ca reprezen­tanți ai Ministerului de Mediu!
Cred că ar fi timpul ca Ministerul de resort să facă o analiză asupra reprezentanților din teritoriu care nu au fost străini de aceste ilegalități făcute sub diferite forme ale protecției mediului și care sunt bine -mersi încă în funcție. De asemenea ar fi indicat măcar acum în al 12-lea ceas ca organele judiciare, financiare să mai verifice cadrul legal cum a funcționat această societate care a distrus comunități întregi, cu tineri obligați să meargă în pribegie care nu puteau să facă o afacere pe plan local din cauza acestori profitori, care conformnului lor afișat pe site, și cu firme care au suferit pierderi enorme, multe ajunse la faliment, pentru acest ONG care a organizat numai excursii și drumeții pentru cei 65 de membrii ,,simpatizanți” pe banii altora și care a sfidat în totalitate comunitățiile locale din așa zisa ,,aria protejată” a râului Tur.

Andrei Ardeleanu